Garantievoorwaarden Zonnegarant

Versie januari 2021

1 Definities

1.1  Buffer betekent de hoeveelheid kWh die gedurende de looptijd van de Garantieovereenkomst wordt opgebouwd in het geval dat de Werkelijke Opbrengst hoger is dan de Gegarandeerde Opbrengst.

1.2 Garantieovereenkomst betekent de overeenkomst aangegaan door Stichting Zonnegarant en de Klant waarin de specificatie van de plaatsen Producten en de bijbehorende Opbrengstgarantie is gespecificeerd.

1.3 Garantieperiode is de periode waarover de Opbrengstgarantie wordt gegeven. De duur van deze periode is vastgelegd in de Garantieovereenkomst.

1.4 Gegarandeerde Elektriciteitsprijs betekent de prijs per kWh die wordt gebruikt bij vergoedingen in het kader van de Opbrengstgarantie die de Klant is overeengekomen. Indien hierover niets specifiek is overeengekomen wordt hiervoor genomen: het landelijk gemiddelde van de prijs in eurocenten die wordt verkregen voor het terug leveren van elektriciteit van zonnepanelen per kWh in een bepaald Productiejaar (deze bedraagt € 0,21 in 2016). In het geval van variabele prijzen voor het terug leveren van elektriciteit, wordt het tarief dat geldt om 13:00 als uitgangspunt genomen. Indien deze prijs voor de specifieke Klant meer dan 20% afwijkt van dit gemiddelde, zal een voor de Klant toepasselijke prijs worden gehanteerd.

1.5 Gegarandeerde Opbrengst is de elektriciteitsopbrengst van de Producten in kWh die per Productiejaar door Stichting Zonnegarant aan de Klant is gegarandeerd.

1.6 Installateur betekent de onderneming die de Producten bij de Klant heeft geïnstalleerd.

1.7 Klant is de persoon of rechtspersoon met wie de Garantieovereenkomst is aangegaan, en welke de Producten en Diensten afneemt van de Installateur.

1.8 Monitoring Service is alle hardware en software die benodigd zijn voor het meten en op afstand uitlezen van de Werkelijke Opbrengst. Solar Monkey is verantwoordelijk voor het uitlezen en analyseren van de Werkelijke Opbrengst, en stelt deze data vervolgens beschikbaar aan Stichting Zonnegarant.

1.9 Opbrengstgarantie is de vastgestelde garantie van de Gegarandeerde Opbrengst. Deze garantie wordt in principe vóór installatie, maar uiterlijk één week na installatie van de Producten aan de klant voorgelegd en zal gedurende de Garantieovereenkomst niet meer worden aangepast, behoudens uitzonderingen zoals genoemd in artikel 4.

1.10 Producten zijn de zonnepanelen, omvormers en andere benodigde onderdelen voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, zoals deze door de Installateur bij de Klant zijn geïnstalleerd.

1.11 Productiejaar betekent de periode van 12 maanden die begint op de eerste dag nadat de Producten correct zijn geïnstalleerd en elke daaropvolgende periode van 12 maanden.

1.12 Solar Monkey is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64301400. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor opbrengstcalculaties en monitoring van zonnesystemen.

1.13 Stichting Zonnegarant is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63135612.

1.14 Werkelijke Opbrengst betekent in kilowatturen (kWh) de elektriciteit die gedurende een Productiejaar

1.15 door de Producten is opgewekt, zoals gemeten en geregistreerd via de Monitoring Service.

2 Opbrengstgarantie

2.1 Stichting Zonnegarant garandeert dat de Producten gedurende de Garantieperiode de in de Garantieovereenkomst opgenomen Gegarandeerde Opbrengst zullen opwekken, zolang het Zonnesysteem naar behoren functioneert.

2.2 Productiejaar-overschot: wanneer de Werkelijke Opbrengst over een Productiejaar hoger is dan de Gegarandeerde Opbrengst, wordt dit Productiejaar-overschot meegenomen naar volgende jaren in een jaarlijks cumulerende Buffer. Deze Buffer wordt gebruikt om eventuele toekomstige tekorten te compenseren.

2.3 Productiejaar-tekort: wanneer de Werkelijke Opbrengst over een Productiejaar lager is dan de Gegarandeerde Opbrengst, is er sprake van een Productiejaar-tekort.

2.4 Wanneer er sprake is van een Productiejaar-tekort dat groter is dan de in voorgaande jaren gevormde Buffer, heeft de Klant recht op een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het Productiejaar-tekort en de Buffer, vermenigvuldigd met de op dat moment geldende Gegarandeerde Elektriciteitsprijs. De Buffer wordt na uitbetaling gelijk aan nul gesteld.

2.5 Stichting Zonnegarant zal binnen 14 dagen na afloop van ieder Productiejaar een overzicht aan de Klant sturen met daarin de Werkelijke Opbrengst, de Gegarandeerde Opbrengst, de resulterende Buffer en eventuele onder de Opbrengstgarantie te betalen vergoedingen.

2.6 Stichting Zonnegarant zal verschuldigde vergoedingen binnen dertig (30) dagen na het einde van het Productiejaar voldoen.

Voorbeeld 1: een Klant heeft een Gegarandeerde Opbrengst van 5000 kWh. De Werkelijke Opbrengst van de Producten bedraagt 4500 kWh in het eerste Productiejaar, tegen een Gegarandeerde Elektriciteitsprijs van EUR 0,25 op dat moment. Omdat het tekort zich in het eerste Productiejaar voordoet is er nog geen Buffer opgebouwd. In dit geval krijgt de Klant – zolang zich geen uitsluitingen hebben voorgedaan zoals gespecificeerd in artikel 4 – binnen dertig (30) dagen na afsluiting van het Productiejaar een vergoeding uitgekeerd van 500x EUR 0,25 = EUR 125,-.

Voorbeeld 2: een Klant heeft een Gegarandeerde Opbrengst van 5000 kWh. In het eerste Productiejaar bedraagt de Werkelijke Opbrengst 5300 kWh, dit resulteert in een Buffer van 300 kWh. In het tweede Productiejaar bedraagt de Werkelijke Opbrengst 4500 kWh. Het tekort van het tweede Productiejaar (500 kWh) is groter dan de reeds gevormde Buffer (300 kWh). In dit geval krijgt de Klant, – zolang zich geen uitsluitingen hebben voorgedaan zoals gespecificeerd in artikel 4 – binnen dertig (30) dagen na afsluiting van het tweede Productiejaar een vergoeding uitgekeerd van 200x EUR 0.25 = EUR 50,-. De Buffer wordt hierna gelijk aan nul gesteld.

3 Garantievoorwaarden

3.1 Gedurende de Garantieperiode dient de Klant aangesloten te zijn op de Monitoring Service die wordt verzorgd door Solar Monkey, waarmee regelmatig de Werkelijke Opbrengst wordt gemeten en geregistreerd.

3.2 De hardware en software benodigd voor de Monitoring Service wordt geïnstalleerd door de Installateur en heeft een deugdelijke internetverbinding nodig. De Klant zal op eigen kosten zorgdragen voor een deugdelijke internetverbinding.

3.3 In het geval dat er, al dan niet door toedoen van de Klant, data over de Werkelijke Opbrengst ontbreekt, zal Stichting Zonnegarant voor de periode waarvoor geen data beschikbaar is de Werkelijke Opbrengst berekenen op basis van de wel beschikbare data van de Werkelijke Opbrengst, evenredig met de hoeveelheid zonne-instraling zoals gemeten door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) op het dichtstbijzijnde meetpunt.

3.4 De Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van instructies om het Product op een verantwoorde manier schoon te maken en te onderhouden. Mocht Solar Monkey aan hand van Monitoring Service een afnemende Opbrengst meten, dan kan de Klant worden verzocht om het Product schoon te maken of ander simpel onderhoud te plegen. Voor behoud van de Opbrengstgarantie is de Klant verplicht hieraan mee te werken.

3.5 De Installateur heeft het recht het Product te (laten) inspecteren. Hier dient door de Klant medewerking aan te worden verleend.

4 Uitsluitingen

4.1 De klant heeft geen aanspraak op de Opbrengstgarantie bij enig verlies van elektriciteitsproductie als gevolg van een of meer van de navolgende omstandigheden, indien:

  1. een niet vooraf door de Installateur goedgekeurde partij het Product ondeugdelijk heeft ge(her)installeerd, verwijderd, gerepareerd of er onderhoudswerkzaamheden aan heeft verricht.
  2. schade is ontstaan aan het Product of aan de capaciteit van het Product om veilig elektriciteit te produceren, welke schade niet veroorzaakt is door de Installateur of een door de Installateur goedgekeurde partij (bijvoorbeeld: een vallende boom, schade door dieren, beschadiging tijdens werkzaamheden, hagel, etc.).
  3. de Klant de verplichtingen uit deze Garantievoorwaarden niet nakomt, zoals (i) onvoldoende medewerking om de Installateur te helpen met het diagnosticeren en verhelpen van een probleem of (ii) het nalaten in het onderhoud van de Producten zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de Producten of (iii) het niet voldoen van de kosten voor de Monitoring Service.
  4. schaduw significant is toegenomen (bijvoorbeeld door groeiende planten of nieuwbouw) welke volgens de rekenmodellen van Solar Monkey meer dan 3% invloed heeft op de opbrengst. Stichting Zonnegarant heeft het recht om bij een vermoeden van toegenomen schaduw kosteloos een nieuwe meting te doen met behulp van dezelfde hardware en software die is gebruikt voor de oorspronkelijke berekening van de Gegarandeerde Opbrengst, welke de invloed van de toegenomen schaduw bepaalt. Op basis van de nieuwe berekening zal dan een aangepaste Opbrengstgarantie worden opgesteld, welke de toegenomen schaduw in aanmerking neemt.
  5. zich overmacht voordoet. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis, toestand of omstandigheid buiten de redelijke controle van de Installateur of Stichting Zonnegarant, waardoor elektriciteitsopwekking of levering van elektriciteit faalt of wordt onderbroken. Dit omvat onder andere: natuurrampen, oorlog, sabotage, onlusten, opstand, militaire of guerrilla-actie, terrorisme, economische sancties of embargo, stakingen, explosies, brand, extreme weersomstandigheden zoals hagel of blikseminslag, bindende verplichtingen van overheidswege, uitval van of ongebruikelijke voltages op het elektriciteitsnetwerk.
  6. Zich zeer extreem weer voordoet: Op basis van haar technologie en ervaring is Stichting Zonnegarant in staat de Werkelijke Opbrengst van de Producten te voorspellen onder redelijke weersomstandigheden. Stichting Zonnegarant heeft echter het recht om, wanneer de hoeveelheid zonne-instraling in enig Productiejaar meer dan vijftien procent (15%) minder is dan de gemiddelde instraling in de Bilt in de tien jaren voorafgaand aan het jaar van installatie, de Gegarandeerde Opbrengst voor dat Productiejaar naar beneden bij te stellen. De bijstelling gebeurt maximaal in evenredigheid met het procentuele verschil tussen de hoeveelheid zonne-instraling in dat Productiejaar en voornoemd gemiddelde. De hoeveelheid zonne-instraling wordt bepaald zoals gemeten door het KNMI in de Bilt.
  7. de Installateur, of een andere gecertificeerde installateur, niet zorg draagt voor een deugdelijke reparatie of vervanging van de Producten die naar uitsluitend inzicht van Solar Monkey niet of gebrekkig functioneren. In dit geval zal Stichting Zonnegarant zich inspannen om de Installateur haar contractuele verplichting voor reparatie of vervanging na te doen komen. Stichting Zonnegarant kan er niet voor in staan dat eventuele reparaties kosteloos door de Installateur worden verzorgd. Dergelijke voorwaarden dienen tussen Klant en Installateur te worden overeengekomen.

4.2 In het geval dat één van de uitsluitingen zich heeft voorgedaan – beschreven in artikel 4.1 – en dit wordt opgelost middels een reparatie of vervanging, heeft de Klant geen aanspraak op de Opbrengstgarantie vanaf het moment van de uitval of gebrekkige werking tot aan het moment dat de Producten weer volledig werkend zijn.

4.3 Wanneer de Klant gedurende een bepaalde periode geen aanspraak heeft op de Opbrengstgarantie, dan zal de Gegarandeerde Opbrengst van dat jaar dienovereenkomstig worden bijgesteld om het verlies in productie te compenseren, gebruik makend van dezelfde methode als besproken in artikel 3.3.

5 Overige bepalingen

5.1 Faillissement van de Installateur en/of fabrikant:

  1. Ook na een eventueel faillissement van de Installateur tijdens de Garantieperiode blijft de Opbrengstgarantie overeenkomstig de bepalingen van deze Garantievoorwaarden van kracht.
  2. Stichting Zonnegarant is na faillissement van de Installateur niet verantwoordelijk voor het opvolgen van productgaranties, onderhoud of reparaties aan de Producten. Wel zal Stichting Zonnegarant de Klant bijstaan om een andere geschikte installateur te vinden die tegen betaling door de Klant de Producten zal onderhouden, repareren of vervangen.
  3. Na faillissement van de fabrikant van de Producten is de Installateur noch Stichting Zonnegarant verantwoordelijk voor het overnemen van de productgaranties en kunnen beschadigde Producten niet kosteloos worden vervangen.

5.2 Gebruik van data: voor het uitvoeren van haar activiteiten is het voor Stichting Zonnegarant noodzakelijk over data te beschikken betreffende de Werkelijke Opbrengst van de Producten. Deze data wordt uitgelezen en verzameld door Solar Monkey en is benodigd voor het leveren van haar diensten. Naast gebruik van de data voor de Opbrengstgarantie kan Solar Monkey niet gepersonaliseerde data, bijvoorbeeld over de prestaties van systemen, gebruiken voor andere doeleinden zoals onderzoek of nieuwe productontwikkeling.

5.3 Persoonsgegevens: Solar Monkey stelt beveiliging van uw persoonlijke data hoog in het vaandel, en deze wordt behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan met als doel het nakomen van de directe verplichtingen uit deze Garantievoorwaarden. Een meer uitgebreide omschrijving van onze procedures hieromtrent vindt u in onze privacy policy, die samen met deze Algemene Voorwaarden wordt verstrekt.

5.4 Aansprakelijkheid: Stichting Zonnegarant is nimmer verantwoordelijk voor kosten die door de Klant gemaakt zijn voor het juist laten functioneren van de Producten. Dit omvat onder anderen reparatiekosten aan de Producten, kosten voor een degelijke internetverbinding of proceskosten. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid is Stichting Zonnegarant nimmer verantwoordelijk voor indirecte-, gevolg- of andere financiële schade die de klant heeft geleden, buiten de directe vergoedingen van de Opbrengstgarantie.

5.5 Wijzigingen en aanvullingen: Stichting Zonnegarant behoudt zich het recht voor deze Garantievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de Klant. Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe Garantievoorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

5.6 Beëindiging: Na het verstrijken van de Garantieperiode komen alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opbrengstgarantie te vervallen.

5.7 Overdraagbaarheid: de Opbrengstgarantie is na verhuizing van de Klant overdraagbaar naar de nieuwe eigenaar van het pand. De nieuwe eigenaar dient hiertoe akkoord te gaan met de dan geldende Garantievoorwaarden, en zal de Garantieovereenkomst dienen te ondertekenen. Als de nieuwe eigenaar niet akkoord gaat wordt de Opbrengstgarantie beëindigd.

6 Geschillen

6.1 Op de Garantieovereenkomst en deze algemene voorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.